مقاله تخصصی انسل

مقاله تخصصی انسل

چرا دستکش؟

يکی از راه های پيشگيری حوادث کارگری و بيماری های شغلی استفاده کارگران از وسائل حفاظت فردی است ادامه مطلب …


دستکش حفاظتی

دستها از ارزشمند ترين اعضا کمکی بدن انسان می باشد که برای حفاظت آنها در مقابل خطرات مثل سوختگی در اثر گرما ، مواد خورنده ، برنده و غيره بايد از دستکش های حفاظتی مناسب استفاده نمود ،ادامه مطلب …